Alu-S_logo

Allmänna leveransbestämmelser

1.TILLÄMPLIGHET

Dessa leveransbestämmelser skall äga tillämpning vid alla avtal om försäljning och leverans från Alu-S  AB ( nedan kallat Säljaren) som ingås, med undantag endast för avvikelser eller tillägg som skriftligen överenskommes parterna emellan.

2.  SLUTANDE AV AVTAL

Anbud eller offert från Säljaren gäller 8 dagar. Säljaren bekräftar erhållna order genom ett skriftligt ordererkännande. Säljarens ordererkännande är bindande för Köparen om eventuella anmärkningar inte framställs inom två dagar från mottagandet av Säljarens ordererkännande.

3.  EMBALLAGE

Emballage, som är erforderligt eller begärs, debiteras till självkostnadspris och återtages inte, såvida ej annat avtalats.

4.  KVANTITET

Säljaren har rätt till över- eller underleverans intill 10% av beställd kvantitet.

5.  PRODUKTINFORMATION

Uppgift om dimensioner, prestanda, tekniska och andra data som lämnas per telefon eller i kataloger, prospekt, cirkulär, annonser, bildmaterial och liknande produktinformation är ungefärliga och innefattar inte bindande utfästelser från Säljaren, annat än om särskild överenskommelse därom träffas och intages i ordererkännandet.

6.  LEVERANSVILLKOR

Såvida inte annat än skriftligen överenskommits mellan parterna anses varan såld "från Säljarens lager" (ex works). Överenskommen leveransklausul skall tolkas enligt de vid avtalstillfället gällande INCO-terms, som utfärdats av Internationella Handelskammaren.

7.  BETALNING OCH DRÖJSMÅLSRÄNTA

7.1

Full betalning skall vara Säljaren tillhanda senast 30 dagar efter fakturans datum. Samtliga eventuella kostnader i samband med betalningen skall erläggas av Köparen.

7.2

Om betalning inte erlägges i rätt tid har Säljaren rätt till dröjsmålsränta som med 12 procentenheter överstiger det av riksbanken vid varje tidpunkt fastställda diskontot, dock lägst 15 procent.
Varje dröjsmål med betalningen skall betraktas som ett väsentligt avtalsbrott från Köparens sida och berättigar Säljaren att häva köpet. Denna rätt tillkommer Säljaren oberoende om varan kommit i Köparens besittning eller inte.

7.3

Om Köparen underlåter att ta emot varan på fastställd dag skall betalning ändå erläggas som om leverans skett enligt avtalet.

8.  LEVERANSTID

8.1

Om leveransförsening uppstår på grund av i punkten 14.1 angiven omständighet eller av orsak Köparen svarar för, skall leveranstiden förlängas med tid, som under hänsynstagande till alla omständigheter i fallet anses skälig. Dröjsmålet berättigar inte Köparen att häva köpet. Köparen äger inte heller rätt till skadestånd. Denna bestämmelse gäller oavsett om orsaken till dröjsmålet inträffar före eller efter utgången av den avtalade leveranstidpunkten.

8.2

Uppstår leveransförsening av orsak för vilken Säljaren svarar, skall Säljaren utan dröjsmål underrätta Köparen därom. Vidare skall den senare tidpunkt då leverans beräknas kunna fullföljas angivas.

8.3

Om Säljaren inte levererar varan inom avtalad leveranstid eller inom den, enligt punkterna 8.1 respektive 8.2, förlängda eller senarelagda leveranstiden har Köparen rätt att genom skriftligt meddelande kräva att leverans sker inom en månad från mottagandet av meddelandet (slutlig frist). Detsamma gäller om Säljaren vid leveransförsening enligt punkten 8.2 meddelar att leveranstidpunkten senareläggs med mer än 3 månader.
Om leverans inte skett inom den slutliga fristen har Köparen rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till Säljaren, om Köparen gjort förbehåll därom i det skriftliga meddelandet om slutlig frist för leverans.

8.4

Önskar Köparen uppskjuta leveranstidpunkten skall han skriftligen meddela Säljaren detta. Säljaren äger i sådant fall rätt att på Köparen debitera lagerkostnad samt andra eventuellt uppkomna extra kostnader.

9.  SKADESTÅND VID FÖRSENING

Skadestånd vid försening och/eller hävning utgår endast om särskild skriftlig överenskommelse därom träffats.
Säljaren är dock inte skyldig att vid något tillfälle utge ett högre skadestånd än 15% av det avtalade priset för den försenade  leveransen.
Ett eventuellt skadeståndsanspråk skall framställas skriftligen senast två månader efter det att leverans senast skulle ha ägt rum. Senare framställt anspråk ger inte rätt till skadestånd.

10.  ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Den levererade varan förblir Säljarens egendom till dess att full betalning, inklusive eventuell dröjsmålsränta, har skett.

11.  UNDERSÖKNING

Köparen skall vid varans ankomst undersöka den, med efter godsets art och leveranssätt anpassad omsorg.
Då godset på grund av emballagets art eller av annan orsak, som inte beror på Köparen, ej omedelbart kan undersökas, skall kontroll avseende följesedeln, antalet kolli (förpackningsenheter), varuslagsuppgifter samt synliga skador göras. Sedan varan avemballerats, vilket skall ske senast en månad efter varans ankomst, är Köparen skyldig att omgående undersöka varan i dess helhet.

12.  FEL ELLER BRIST

12.1

Genom undersökningen enligt punkten 11 ovan konstateras vilka fel och brister som vid tiden för besiktningen finns på varan. Köparen är skyldig att skriftligen anmäla eventuella fel eller brister till Säljaren inom tio dagar från undersökningen, eller så vitt avser dolda fel eller brister, inom tio dagar från den tidpunkt då felet eller bristen konstaterades eller i vart fall borde ha konstaterats. Om Köparen underlåter detta förlorar han rätten att framställa anspråk på grund därav. Säljaren ansvarar inte i något fall för fel eller brist som på talats senare än tre månader från leveransdagen.

12.2

Fel anses inte i något fall föreligga om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som lämnats av annan än Säljaren, t ex i tidigare säljled, i samband med marknadsföring av varan eller i annons före köpet, som kan antas ha inverkat på köpet. Säljaren ansvarar vidare inte för fel som uppkommit till följd av Köparens, eller någon Köparen ansvarar för, bristfälliga hantering av godset.

12.3

Fel eller brist för vilka Säljaren ansvarar enligt ovan, skall åtgärdas av Säljaren, efter eget val och på egen bekostnad antingen genom avhjälpande eller ny leverans. Säljarens åtagande omfattar dessutom att svara för erforderliga transporter av felaktigt eller utbytt gods. Finns varan på annan plats än bestämmelseorten enligt avtalet ersätter dock inte Säljaren den merkostnad för transporten som kan uppkomma med anledning därav.
Underlåter Säljaren att inom en månad från det att felet eller bristen påtalades avhjälpa eller företa omleverans, äger Köparen fordra prisavdrag dock högst med 15% av det avtalade priset.
Är felet eller bristen väsentlig äger Köparen genom skriftligt meddelande till Säljaren häva köpet.

12.4

Säljaren är inte skyldig att utge skadestånd vid fel eller brist i levererad vara, annat än om Säljaren eller någon han svarar för vållat skadan genom grov vårdslöshet. Säljaren är dock inte skyldig att i något fall utge ett högre skadestånd än 15% av det avtalade priset.

12.5

Säljarens ansvar är begränsat till vad som ovan angives under punkterna 12.1 - 12.4.

13.  PRODUKTANSVAR

Säljaren ansvarar för personskada endast om det kan visas att skadan orsakats genom vårdslöshet av Säljaren eller av någon som han svarar för.
Säljaren har inte något ansvar för skada på fast eller lös egendom som inträffar då godset är i Köparens besittning. Säljaren har inte heller något ansvar för skada på produkter framställda av Köparen eller på produkter, i vilka dessa ingår. I övrigt ansvarar Säljaren för skada på fast eller lös egendom enligt de villkor som gäller för personskada.
Säljaren ansvarar inte i något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan följdskada.
I den omfattning som Säljaren åläggs produktansvar gentemot tredje man, är Köparen skyldig att hålla Säljaren skadeslös i samma utsträckning som Säljarens ansvar är begränsat enligt föregående stycken i denna punkt.
Ovan angivna begränsningar i Säljarens ansvar gäller inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
Om tredje man framställer krav mot Säljaren eller Köparen på ersättning för skada som av ses i denna punkt, skall andra parten genast underrättas härom.
Part är skyldig att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar frågan om ersättningskrav mot någon av parterna, om kravet grundas på skada som påstås vara orsakad av det levererade godset.
Säljarens ansvar enligt denna punkt är beloppsmässigt begränsat till 100.000:- kronor per skadetillfälle.

14.  BEFRIELSEGRUND

Om säljaren förhindras att fullgöra detta avtal till följd av omständighet utanför hans kontroll, som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, skall detta utgöra befrielsegrund som medger framflyttning av tidpunkten för prestation och befrielse från skadeståndsskyldighet och andra tänkbara påföljder. Med hinder utanför Säljarens kontroll avses bland annat eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, import- eller exportförbud, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, inskränkningar i form av drivkraft, allmän knapphet på transporter och varje form av arbetskonflikt.
Det åligger part, som önskar åberopa sådan omständighet, som avses ovan, att utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande.
Kan avtalet ej fullgöras inom skälig tid, äger vardera parten häva avtalet till den del dess fullgörande försvårats av omständighet som ovan nämnts.

15. TILLÄMPLIG RÄTT

Svensk lag skall tillämpas, dock med undantag av privaträttsliga lagvalsregler och lagen (1987:822) om internationella köp.

16. TVIST

Tvister i anledning av avtalet, ändringar av och tillägg till avtalet och alla därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras genom skiljedom enligt svensk lag om skiljemän.
Oavsett vad ovan sagts äger part dock hos allmän domstol anhängiggöra talan beträffande ostridig förfallen fordran.